13 Oct 2014

Līdz kuram laikam bija/ir jāpārreģistrē pamatkapitāls no latiem uz euro? Kāds ir pārreģistrēšanas process?

Atbilde:


Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvija ir pievienojusies eirozonai, stājās spēkā grozījumi vairākos normatīvajos aktos, aizstājot tajos esošās summas latos ar summām eiro. Jāņem vērā, ka uzņēmumam pāreja uz eiro nozīmēs ne tikai izmaiņas grāmatvedības un IT jomā, bet arī izmaiņas Uzņēmumu reģistrā esošajos dokumentos, jo būs jāveic pamatkapitāla pārrēķināšana uz eiro.

Komersanti:

 

  • SIA, AS - jāpiesaka izmaiņu ierakstīšanu Uzņēmumu reģistrā līdz 2016.gada 30.jūnijam.
  • Komandītsabiedrības (KS) - Uzņēmumu reģistrs veiks katra komandīta ieguldījuma summu un komandītu ieguldījumu kopsummu pārrēķināšanu eiro līdz 2014.gada 1.jūlijam. Atšķirībā no kapitālsabiedrībām, kurām ir pienākums pašām pārrēķināt pamatkapitālu un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību no latiem uz euro, Uzņēmumu reģistrs veiks komercreģistrā ierakstā katra komandīta ieguldījuma summas un komandītu ieguldījumu kopsummas pārrēķinu no latiem uz euro.
  • Kooperatīvās sabiedrības- jāpiesaka izmaiņu ierakstīšanu Uzņēmumu reģistrā līdz 2016.gada 1.jūlijam.

Minimālais pamatkapitāla apmērs kapitālsabiedrībām turpmāk būs:

 

 LVL(līdz 1.janvārim)EUR
SIA 2 000 2 800
Mazkapitāla SIA 1 1
AS 25 000 35 000

 

SIA un AS daļas un akcijas nominālvērtība turpmāk:

 

 LVL(līdz 1.janvārim)EUR
SIA Veseli lati Veseli eiro
AS Veseli lati ≥ 10 centi(jādalās ar 10 centiem bez atlikuma)


Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu SIA daļas un AS akcijas nominālvērtībai jābūt izteiktai veselos latos. No 2014.gada 1.janvāra SIA daļas nominālvērtību būs jāizsaka veselos eiro. Taču akciju sabiedrībām turpmāk akcijas nominālvērtība nedrīkstēs būt mazāka par 10 centiem un tai būs jādalās ar 10 centiem bez atlikuma. Piemēram, akcijas nominālvērtība varēs būt 20 centi, 2 eiro vai 5,50 eiro, bet nevarēs būt 23 centi vai 2,45 eiro.


Ja Uzņēmumu reģistrā līdz 2013.gada 31.decembrim būs iesniegts pieteikums par tādas SIA vai AS ierakstīšanu komercreģistrā, kuras pamatkapitāls izteikts latos, Uzņēmumu reģistrs būs tiesīgs ierakstīt to komercreģistrā. Šajā situācijā nozīme ir pieteikuma iesniegšanas datumam, nevis tā izskatīšanas vai ieraksta izdarīšanas datumam, kaut arī ieraksts tiks izdarīts pēc 2014.gada 1.janvāra.


Pamatkapitāla daļu (akciju) denominācija no latiem uz eiro ir saistīta ar grozījumu izdarīšanu kapitālsabiedrības statūtos. Ņemot vērā, ka statūtu grozījumu veikšana ir ekskluzīva dalībnieku (akcionāru) kompetence, tad attiecīgo lēmumu, kas saistīts ar pāreju uz eiro, pieņem dalībnieku (akcionāru) sapulce. Uzņēmumu reģistrs pats automātiski nepārrēķinās pamatkapitāla apmēru eiro. Dalībnieku (akcionāru) sapulce arī izlemj, vai vērtību, kas paliek pāri pēc pamatkapitāla izteikšanas eiro, izmaksāt dalībniekiem vai ieskaitīt sabiedrības rezervēs.


Vēršam uzmanību, ka Euro ieviešanas kārtības likuma 22.pantā ir noteikts viens no pamatkapitāla denominācijas pamatprincipiem - minimizēt izmaiņas kapitālsabiedrības pamatkapitālā. Tas nozīmē, ka denominācijas rezultātā kapitālsabiedrības pamatkapitālu eiro jānosaka iespējami tuvāk pamatkapitāla apmēram latos, tādējādi izvairoties no kreditoru interešu aizskāruma. Ņemot vērā Komerclikuma izmaiņas attiecībā uz kapitālsabiedrību pamatkapitāla minimālo apmēru, kapitālsabiedrības pamatkapitāls denominācijas rezultātā nedrīkst samazināties vairāk par 1,6%. Tikai mazkapitāla SIA gadījumā būtu pieļaujamas lielākas pamatkapitāla izmaiņas, bet ne lielākas par 30%. Ja izmaiņas ir lielākas, kapitālsabiedrībai ir iespēja noteikt citu pamatkapitāla daļas nominālvērtību. Piemēram, ja nosaka likumā paredzēto iespējami mazāko pamatkapitāla daļas nominālvērtību (SIA - 1 eiro, AS - 10 centi), matemātiski ir iespējams nodrošināt mazākas izmaiņas pamatkapitālā, ievērojot dalībnieku proporcionalitāti.


Tā kā SIA informācija par daļas nominālvērtību un katram dalībniekam piederošo daļu skaitu tiek norādīta dalībnieku reģistrā, pārejai uz eiro būs nepieciešams veikt izmaiņas ne tikai statūtos, bet arī dalībnieku reģistrā. Attiecīgie dokumenti ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistram. Lai izteiktu pamatkapitālu eiro, Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz šādi dokumenti:

 

  • Pieteikums (18.veidlapa)
  • Dalībnieku sapulces protokola izraksts ar attiecīgo lēmumu
  • Pilna statūtu teksta jaunā redakcija - 1 eksemplārs.
  • Statūtu grozījumu teksts - 1 eksemplārs.
  • SIA jāiesniedz arī dalībnieku reģistra nodalījums, kurā pamatkapitāla daļas nominālvērtība izteikta eiro. SIA dalībnieku reģistra nodalījumam jābūt noformētam atbilstoši grozījumiem Komerclikumā, kas spēkā stājās 2013.gada 1.jūlijā. Ja SIA vienlaicīgi iesniedz arī atbilstoši grozījumiem precizētu aktuālo dalībnieku reģistra nodalījumu, paraksti uz dalībnieku reģistra nodalījuma jāapliecina notariāli. Paraksta notariālas apliecināšanas prasības izpilde ir nodrošināta arī, ja parakstu apliecina Uzņēmumu reģistra amatpersona vai dokuments sastādīts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Vērtību, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās (akcijās) un sadalīt tās proporcionāli kapitālsabiedrības dalībniekiem, izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) vai ieskaita kapitālsabiedrības rezervēs. Piemērā atlikums ir 3,74 EUR, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās, jo SIA daļas nominālvērtība ir 14 EUR. Līdz ar to šo summu izmaksā kapitālsabiedrības dalībniekam vai ieskaita kapitālsabiedrības rezervēs.

Kapitālsabiedrības ir atbrīvotas no valsts nodevas, ja dokumenti iesniegti līdz 2016.gada 30.jūnijam un saistīti vienīgi ar pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības vai citas statūtos noteiktās naudas summas izteikšanu eiro. Valsts nodeva nav jāmaksā arī gadījumā, ja reizē tiek precizēts dalībnieku reģistra nodalījums atbilstoši grozījumiem Komerclikumā, kas spēkā stājās 2013.gada 1.jūlijā.


Ja pieteikums par pamatkapitāla daļu (akciju) denomināciju iesniegts noteiktajā termiņā (līdz 2016.gada 30.jūnijam) un Uzņēmumu reģistram iesniedzamie dokumenti saistīti vienīgi ar pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtības vai citas statūtos noteiktās naudas summas izteikšanu eiro, kapitālsabiedrība būs atbrīvota no maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Maksa par publikāciju nav jāmaksā arī gadījumā, ja reizē tiek precizēts dalībnieku reģistra nodalījums atbilstoši grozījumiem Komerclikumā, kas spēkā stājās 2013.gada 1.jūlijā.