14 Nov 2014

Man piedāvā viena gada darba līgumu citā ES valstī. Vai man būs jāmaksā šajā valstī gūto ienākumu nodokļi ?

Atbilde:

Ārvalstīs strādājoši Latvijas rezidenti.

Atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk - nodoklis) maksā fiziskās personas - iekšzemes nodokļu maksātāji (turpmāk - rezidents) -, kas guvušas ienākumu Latvijā un ārvalstīs.

Ar nodokli neapliek Latvijas rezidenta algota darba ienākumus, kas gūti citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā KONVENCIJA par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk - konvencija).

Minēto nodokļa atbrīvojumu piemēro algota darba ienākumiem, kas gūti, sākot ar 2011.gada 1.janvāri. Savukārt to nepiemēro ienākumiem, ko fiziskā persona gūst:
* strādājot uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa;
* kā personāls, kuru personāla iznomātājs iznomā personāla nomniekam - Latvijas rezidentam vai   nerezidenta pastāvīgajai pārstāvniecībai Latvijā;
* ārpus darba tiesiskajām attiecībām, piemēram, pensijai, autoratlīdzībai, ienākumam no      dividendēm u.c.

Personas, kuras ir saņēmušas ienākumu citā valstī, iesniedz gada ienākumu deklarāciju. 

Fiziskā persona - Latvijas rezidents - par ienākumiem, kas kalendāra gadā gūti, strādājot darba devēja - ārvalsts nodokļu maksātāja - labā ārpus Latvijas, ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju (turpmāk - deklarācija). Taksācijas gads ir kalendāra gads, par kuru aprēķina nodokli.

Piemēram, fiziskā persona, kas 2014.gadā strādāja Īrijā, līdz 2015.gada 1.jūnijam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā deklarāciju par 2014.gadu, kurā deklarē Īrijā gūto ienākumu.

Tādējādi visi ārzemēs strādājošie Latvijas rezidenti iesniedz deklarāciju Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā.

Tātad, ja Latvijas rezidents gūst ienākumus, kas gūti citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta un stājusies spēkā KONVENCIJA par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, cilvēks šos ienākumus deklarē Latvijā, bet nekādu Latvijā nodokli nepiemaksā, pat tādā gadījumā, ja tajā valstī Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir mazāka nekā Latvijā (2014.gadā Latvijā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 24%).

Kādus dokumentus pievieno deklarācijai.

Deklarācijai pievieno dokumentus, kas apliecina taksācijas gadā ārvalstī samaksāto nodokli, nodokļa maksātāja tiesības uz atvieglojumiem, un citus dokumentus, kurus saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ņem vērā, nosakot ar nodokli apliekamo gada ienākumu.
Latvijas rezidents, kas guvis algota darba ienākumus citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgta konvencija, deklarācijai pievieno ārvalsts nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka gūtie darba ienākumi attiecīgajā ārvalstī ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam analoģisku nodokli.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Lai novērstu sociālos drošības shēmu pārklāšanos un sarežģījumus, kas var rasties, reģistrējoties dažādu dalībvalstu sociālās drošības shēmās, personām, kas pārvietojas Eiropas Kopienā, ir jābūt sociāli apdrošinātām vienā dalībvalstī.
Vispārējs nosacījums ir tāds, ka sociālās apdrošināšanas iemaksas jāveic tajā valstī, kurā persona veic darbību nodarbinātas vai pašnodarbinātas personas statusā. Tomēr ir paredzēti izņēmumi no šī nosacījuma (piemēram, attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu, darba veikšanu vairākās dalībvalstīs u.c.).

Personai, kas ir nodarbināta vai pašnodarbināta uz jūras kuģa, kas peld ar kādas dalībvalsts karogu, ir jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas minētajā dalībvalstī. Ja šāda persona saņem atalgojumu no uzņēmuma, kam juridiskā adrese vai uzņēmējdarbības vieta ir citā dalībvalstī, sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic minētajā valstī, ja persona pastāvīgi dzīvo tajā valstī. Uzņēmumu vai personu, kas maksā tādu atalgojumu uzskata par darba devēju.

Darba ņēmējs var arī izvēlēties maksāt Valsts Sociālās apdrošināšanas iemaksas Latvijā. Tādā gadījumā viņam ir jāsaņem A1 sertifikāts, iesniedzot attiecīgo iesniegumu Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģenturā Latvijā. Iesniegumus sertifikāta saņemšanai vēlams aizpildīt vismaz 6 nedēļas pirms darbības uzsākšanas citā valstī.