29 Mar 2017

Jautājums par darba strīdu.


 

Jautājums:

 

Strādāju nepilnu gadu kancelejas preču veikalā par maiņas vadītāju. Atnākot no atvaļinājuma veikala vadītāja pasauca mani uz pārrunām. Sakot, ka manā vietā kamēr es biju atvaļinājumā tika pieņemta jauna darbiniece kurai esot augstāka kvalifikācija un lielāka pieredze vadošos amatos. Man varot piedāvāt noliktavas pārzines vakanci. Tā kā negribēju zaudēt darbu pieņēmu šo piedāvājumu, bet īsti apmierināta neesmu. Gribētu zināt vai darba devējs drīkstēja pieņemt tādu lēmumu man iepriekš neko nesakot?

 

Atbilde:

 

Saskaņā ar darba likuma 97.pantu, darbinieks un darba devējs var grozīt darba līgumu, savstarpēji vienojoties. Darba devējam ir tiesības piedāvāt darbiniekam grozīt darba līgumu,šajā gadījumā mainīt amatu, ja darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai, bet par to ir jābrīdina darbinieks vienu mēnesi iepriekš rakstiskā formā. Ja darbinieks nepiekrīt darba līguma grozījumiem, darba devējs var atbrīvot darbinieku no darba saskaņā ar darba likuma 101.panta 1.daļas 6.punktu. Ja, turpinot darba attiecības atbilstoši darba devēja piedāvātajiem darba līguma grozījumiem, samazinās darbinieka darba samaksa, darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam iepriekš noteikto darba samaksu, bet, ja darbiniekam noteikta akorda alga, — vidējo izpeļņu vienu mēnesi pēc darba līguma grozīšanas dienas. Jūsu gadījumā, tad kad jūs atnācāt no atvaļinājuma, darba devējam vajadzēja jums iedot parakstīt brīdinājumu par to, ka pēc mēneša jums tiks grozīts darba līgums, kā rezultātātādā veidā, jums tiks mainīts amata nosaukums, pienākumi un darba alga. Šo brīdinājumu jums būtu jāparaksta, ja jūs piekristu šīm izmaiņām. Ja jūs nepiekristu, darba devējs pēc mēneša varētu jūs atbrīvot no darba. Nav lielas jēgas neparakstīt brīdinājumu, jo darba devējs ir tiesīgs šo brīdinājumu nosūtīt jums pa pastu uz jūsu dzīvesvietu. Ja brīdinājumu vai uzteikumu uz otras puses darba līgumā norādīto adresi nosūta ierakstītā pasta sūtījumā, brīdinājums vai uzteikums uzskatāms par saņemtu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Ja jūs piekristu šiem darba līguma grozījumiem, darba devējam būtu pienākums izmaksāt iepriekšējo darba līgumā nolīgto darba samaksu par nostrādāto mēnesi un tādu pašu samaksu par vienu nākošo mēnesi.